انتخاب كشاورز شهرستان خنداب به عنوان توليد كننده برتر محصول جو آبي در سي و دومين دوره انتخاب و معرفي نمونه هاي ملي بخش كشاورزي

1

 

 

 

 

 

با سلام
انتخاب كشاورز شهرستان خنداب به عنوان توليد كننده برتر محصول جو آبي در سي و دومين دوره انتخاب و معرفي نمونه هاي ملي بخش كشاورزي
آقاي عليرضا روستا از روستاي غينرجه شهرستان خنداب با توليد ۱۲۱۰۰ كيلوگرم محصول جو آبي در هر هكتار با رعايت اصول تناوب زراعي ، مديريت بهينه مصرف آب با استفاده از سيستم آبياري تحت فشار، كشت مكانيزه محصول و ارتباط مستمر با كارشناسان جهاد كشاورزي  حايز رتبه برتر در كشور گرديده است.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1