بازدید ریاست سازمان حفظ نباتات کشور از گلخانه هاي تحت قرنطینه شهرستان محلات

بازدید ریاست سازمان حفظ نباتات کشور از گلخانه هاي تحت قرنطینه شهرستان محلات

آقای دکتر باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور به همراه جمعی از همکاران و مسئولین استانی از گلخانه هاي تحت قرنطینه شهرستان محلات بازدید کردند.

در اين بازدید شرایط نگهداری اندام هاي تكثيري وارداتي درگلخانه هاي قرنطینه اي از نزديك مورد بررسي قرار گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی اعلام نمود با توجه به مقررات.هراندام گیاهی پرورشي که به کشور وارد می شود باید در گلخانه هاي تحت قرنطینه و ایزوله و با نظارت حفظ نیاتات كشور، استان و شهرستان به صورت دوره اي بازديد و در صورت سلامت و عاري بودن از آفت و طي دوره قرنطينه مي تواند از قرنطينه خارج و مورد استفاده براي تكثير يا صادرات محصول باشد.

مجد آبادی افزود:با توجه به واردات اندامهای گیاهی با ارقام جدید توسط پرورش دهندگان گل و برای جلوگیری از ورود آفات باید سیستم‌های نظارتی‌ را در استان بصورت مطلوب داشته باشيم و در اين راه همه همكاران بصورت جدي تلاش ميكنند و خوشبختانه تا كنون مشكل خاصي نبوده است.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1