بازدید مشترک مدیر ترویج سازمان و رئیس و محققین مرکز تحقیقات از سایت های الگویی شهرستان خنداب

در تاریخ ۹۵/۵/۴  بازدید مشترکی توسط مدیریت محترم ترویج سازمان و رئیس و محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان از سایت های الگویی شهرستان خنداب به عمل آمد.در این بازدید چالش ها و فرصت های بخش کشاورزی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و مسایل فنی بخش اجرا بین کارشناسان و محققین و کشاورزان بحث و گفتگو گردید.

 

1

 

1

 

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1