برگزاري جلسه تعامل بين دامداران صنعتي توليد كننده شير و شركت صلا

در روز شنبه مورخه ۹۴/۱۱/۱۰ راس ساعت ۱۳/۳۰ جلسه اي درخصوص تعامل بين دامداران صنعتي توليد كننده شير و شركت صلا ، با حضور رياست محترم سازمان ، معاون محترم بهبود توليدات دامي ، مديرمحترم شركت صلا ، نماينده محترم دفتر هماهنگي و امور اقتصادي استانداري ، نماينده محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، مديرعامل محترم اتحاديه دامداران ، مديران تشكل هاي دامداران صنعتي و مديران دامداريهاي شيري شهرستان اراك در اطاق جلسات امام حسين ( ع ) سازمان جهاد كشاورزي برگزار گرديد .

دراين جلسه مباحث مربوط به هماهنگي و تعامل بين دامداران و كارخانه شيرصلا مطرح و مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت و مقرر شد كارخانه صلا درخصوص دريافت شير توليدي واحدهاي دامداري صنعتي  همكاري و مساعدت لازم را به عمل آورد.

 

1

 

1

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1