برگزاري جلسه شوراي هماهنگي دهياران شهرستان تفرش

جلسه شوراي هماهنگي دهياران شهرستان تفرش باحضور بخشدار محترم و در جمع دهياران محترم روستاها برگزار گرديد دراين جلسه آقاي محبعلي مديرجهادكشاورزي شهرستان درخصوص حساسيت مبارزه با سن گندم وخسارت هايي كه اين آفت در عملكرد توليد دارد سخنان مبسوطي را ارائه دادند.يكجا زراعي ونقش ‌آن در راندمان توليد، تهيه نهال هاي گواهي شده از نهالستانهاي مجوز دار در احداث باغ وتنوع خدماتي كه در حوزه اشتغال زنان توسط اداره آموزش و ترويج جهادكشاورزي ارائه مي شود از ديگر مطالبي بود كه در جلسه توسط ايشان مطرح گرديد.

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1