برگزاري جلسه مجتمع هاي گلخانه اي شهرستان دليجان

برگزاري جلسه مجتمع هاي گلخانه اي شهرستان دليجان

در تاريخ ۱۵/۶/۹۶ جلسه اي درخصوص مجتمع هاي گلخانه اي شهرستان دليجان در سالن جلسات مديريت جهاد كشاورزي آن شهرستان با حضور مدير شهرك هاي كشاورزي و كارشناس شهرك هاي كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي ،كارشناس اداره منابع آب دليجان و محلات و مديريت جهاد كشاورزي برگزار گرديد .

در ابتدا آقاي مهندس عباس ارشدي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان دليجان مطالبي را درخصوص كمبود آب و هزينه هاي زيرساختي احداث شهرك هاي گلخانه اي و مكاتباتي كه با سازمان جهاد كشاورزي و فرمانداري شهرستان دليجان انجام شده عنوان نمودند .

در ادامه آقاي مهندس ياس بلاغي مدير شهرك هاي كشاورزي ،مواردي را در خصوص مطالعات انجام شده بر روي مناطق پيشنهادي جهت اجراي طرح فوق ايراد نمودند .

در طي اين جلسه مشكلات محل هاي پيشنهادي واقع شدن چاه هاي آب در حريم مرغداري ها ،مشكلات اجتماعي ،مشاع بودن اراضي و مشكلات ماالكيتي عنوان گرديد .كوهستاني و بادخيز بودن و عدم دسترسي آسان به جاده اصلي از ديگر مشكلات برخي مناطق پيشنهادي بودند .

درنهايت مقرر گرديد چنانچه منطقه اي از شهرستان شرايط احداث منطقه را داشته باشد ابتدا متقاضي نسبت به انجام آزمايشات آب و خاك اقدام و سپس جهت انجام ساير مطالعات ،متقاضي به شركت شهرك هاي كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي معرفي گردد .

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1