برگزاري كلاس آموزشي مبارزه با علفهاي هرز در روستاي خاوه اردهال

كلاس آموزشي مبارزه با علفهاي هرز در روستاي خاوه اردهال در تاريخ ۹۴/۱۲/۱۹ توسط اعضاي شبكه مراقبت با هماهنگي وهمكاري اداره ترويج شهرستان دليجان با حضور كشاورزان عزيز برگزار گرديد.

 

1

 

1

 

1

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1