برگزاری دوره هاي آموزشي ويژه بازرسين ورابطين بازرسي

در اجراي ماده ۷دستورالعمل اجرايي مواد ۹۱و۹۲قانون مديريت خدمات كشوري وبخشنامه ۸۳۰۷۸ مورخ ۱۴/۵/۹۴ سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، دوره هاي آموزشي ويژه بازرسين ورابطين بازرسي باعناوين "آشنايي باقوانين ومقررات ناظر برارتقاء سلامت اداري ومبارزه بافساد" و"اصول ومباني نظري ارتقاء سلامت اداري ومبارزه بافساد" و"اخلاق حرفه اي دربازرسي" مورخ ۱۳/۵/۹۵  و۱۴/۵/۹۵ چهارشنبه وپنج شنبه  راس ساعت ۳۰/۷ صبح درمحل سالن جلسات امام علي (ع) سازمان  برگزار گرديد.

 

1

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1