به مناسبت هفته فرهنگي جشنواره طبخ آبزيان در شهرستان تفرش برگزار شد.

1

 

به مناسبت هفته فرهنگي جشنواره طبخ آبزيان در شهرستان تفرش برگزار شد.
در روز دوشنبه دوازدهم شهريور ماه به مناسبت هفته فرهنگي جشنواره طبخ آبزيان با حضور آقاي مهندس كيهان پور ، مدير روابط عمومي شيلات كشور و هيئت همراه ،مهندس اكبري ،مدير شيلات استان ،معاون فرماندار،جمعي از مسئولين و مردم شهرستان در محل پارك حكيم نظامي تفرش برگزار گرديد.
آقاي مهندس كيهان پوردر خصوص توسعه آبزي پروري در كشور و استان مركزي، سوابق برگزاري جشنواره طبخ آبزيان و تاثيرات مهم اين جشنواره ها مطالبي را مطرح نمودند .
در ادامه آقاي مهندس اخلاصي ضمن عرض خير مقدم و تشكر ، در راستاي آبزي پروري در شهرستان تفرش ، سرانه مصرف ماهي ،ترويج و توسعه پرورش و مصرف آبزيان براي حاضرين سخنراني نمودند .
در اين جشنواره ۲۲ نفر از زنان تفرشي با طبخ غذاهاي مختلف با انواع آبزيان در مسابقه شركت نمودند كه در پايان مراسم به سه نفر از شركت كنندگان با توجه به امتياز هيئت داوري جوائزي اهدا گرديد .

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1