توسعه آبزي پروري و مشكلات آن در حوزه اقتصاد مقاومتي

در بعضی از کشورهای دنیا، روستانشینی به شهرنشینی ارجحیت دارد و اعیان نشین  بيشتر در روستاها  زندگي مي كند تا در شهرها. در اين كشور ها کشاورزها جزء طبقه اعیان و اشراف به شمار می روند؛ ولی در کشور ما هرکس در روستا زندگی می کند به او می گویند تو فقیرنشینی و به آن کسی که در شهر زندگی می کندمی گویند اعیان نشین،در کشورهایی که در کشاورزی موفق عمل می کنند، يك كشاورز در زمین کشاورزی خود یک دامداری ، يك مرغداري  ، يك گلخانه  و يك پرورش ماهي نيز دارد  ولي در كشور ما یکی از مشکلات بزرگ کشاورز ما این است که آئين نامه هاي دست و پاگير فقط به آنها اجازه انجام يك يا نهايتاً دوفعاليت را در زمين كشاورزي خود مي دهد . اين كشاورز كه فقط در یک فصل عایدی دارد مدیریت اقتصادی نداشته و سریع عوایدش را خرج می کند در نتیجه شش ماه از سال هیچ پول و درآمدی ندارد، ولی وقتی تنوع  توليد در زمين كشاورزي خود داشته باشد ، در يك زمین پنج هکتاری، چهار هکتار را به كشت اختصاص مي دهد  پنج هزار متر مربع را به گلخانه و پانصد یا هزار متر مربع را به دامداری و پرورش ماهي و امثال اینها. اقتصاد تك محصولي در كشاورزي  مشکلاتی را براي كشاورز به وجود  مي آورد كه از آنجمله مي توان به  مهاجرت  به شهرها و ازدست رفتن فرصتهاي بيشتر در كشاورزي اشاره كرد.

در حوزه کشاورزی، هرآئين نامه و فناوريي که به تولید کمک نمايد، اقتصاد كشاورز را پويا تر و بهره وري در استفاده از منابع آب کشور را بالاتر مي برد. اگر قرار است كشاورزان به بهانه هاي مختلف از توليد باز بمانند  و كشور نيز به واردات محصولات كشاورزي روي بياورد ، كشاورزي از بين رفته ومنويات مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي و اهداف مد نظر در پساتحريم محقق نخواهد شد.

حسن اكبري ، مدير شيلات و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي با ذكر مطالب فوق به مزاياي انجام آبزي پروري در كنار فعاليتهاي كشاورزي و همچنين مزاياي انجام اين فعاليت در حوزه هاي مشاغل خانگي و اقتصاد مقاومتي اشاره كرده و در اينخصوص گفت:

سياستهاي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ به استناد بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي با هدف نقش آفريني مردم و فعالان بخش اقتصادي كشور در تحقق حماسه اقتصادي توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد . در مقدمه ابلاغ اين سياستها بيان شده است كه ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي ، مادي و ذخاير و منابع غني و متنوع و زير ساختهاي گسترده همچنين برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي كه همان اقتصاد مقاومتي است پيروي كند به همه مشكلات اقتصادي فائق خواهد آمد .

تأمين شرايط فعال سازي كليه امكانات ، منابع مالي و برنامه انساني ، توانمند سازي نيروي كار ، بكارگيري ظرفيتها ، حمايت هدفمند از صادرات كالاها ، تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد بهره وري و كارآفريني و اشتغال زايي و ... از نكات مهمي مي باشد كه در ابلاغ حكيمانه سياستهاي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي مد نظر قرار گرفته است.

مدير شيلات و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي با اشاره به موضوع تاكيد كرد كه :‌ استان مركزي با ۸/۱ درصد از مساحت كل كشور و منابع آبي محدودي كه دارد ظرفيت توليد ۱۶ هزار تن انواع آبزيان پرورشي را داشته و تا اين لحظه نيز فعاليتهاي موثري در حوزه آبزي پروري عليرغم وجود محدوديتهاي فراوان از نظر پرسنلي ، پشتيباني و آئين نامه هاي دست و پا گير صورت گرفته است، به شكلي كه هم اكنون اين استان ۹۰٪ از صادرات رسمي ماهيان زينتي كشور ، هفت درصد از توليد بچه ماهي قزل آلاي كشور و  هفت  درصد از توليدگوشت ماهيان خاوياري پرورشي وهمچنين ۵/۶ درصد از توليد ماهي زينتي كشور را بخود اختصاص داده است .

اكبري ضمن تشكر از نهادهاي پشتيبان و همكار در توسعه آبزي پروري استان به لزوم همكاري بيشتر برخي از سازمانها مثل دامپزشكي و محيط زيست اشاره كرده و در اينخصوص گفت : نقش هركدام از اين سازمانها در اقتصادي تر كردن فعاليتهاي كشاورزي و توسعه آبزي پروري استان مثل نقش حلقه هاي به هم متصل يك زنجير مهم بوده به شكلي كه اين حلقه ها مي توانند با قرار گرفتن در كنار همديگر به رسيدن به اين مهم كمك نمايند .

مدير شيلات و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي به  عدم صدور مجوز براي پرورش گونه هاي جديد آبزيان مثل تيلاپيا از طرف محيط زيست ،محدوديتهاي اعمال شده در صدور مجوزهاي  تكثير و پرورش ماهيان زنتي و همچنين موضوع استقرار واحدهاي پرورش ماهي سردآبي و گرمابي در كنار برخي از دامداريها و مرغداريها و حريم روستاهها  از طرف دامپزشكي اشاره كرده و گفت :  پرورش آبزيان  در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي ، درياچه هاي پشت سدهاي غيرقابل شرب ، استخرهاي ذخيره موجود در گلخانه ها ، انجام فعاليت تكثير و پرورش ماهي زينتي در كاربري هاي مسكوني و ورود گونه هاي جديد و مقاوم با توجه به محدوديت منابع آبي در برخي از شهرستانها   مي تواند ظرفيت مناسبي را براي جلوگيري از تك محصولي شدن فعاليت كشاورزي در زمينهاي كشاورزي  و توسعه آبزي پروري فراهم نمايند .

اكبري ، مشكلات موجود در حوزه اين فعاليتها را ناشي از تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل هايي دانست كه بدون بررسي سوابق موضوع در برخي ازكشورها و بدون اخذ نظر كارشناسي از سازمان شيلات ايران صرفاً‌ توسط يك دستگاه تدوين گرديده و همين موضوع باعث شده كه جهت اصلاح آن مقاوتهاي زيادي از طرف دستگاه صادركننده صورت گيرد .

مدير امور شيلات و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي به پرورش ماهي تيلاپيا در ۱۲۰ كشور دنيا ، انجام ۳۳ درصد از فعاليتهاي كشاورزي  كشور چين در حريم هاي شهري و روستايي و مسكوني و ايجاد تنوع توليد در استفاده از يك منبع آبي مثل برخي از كشورهاي اروپايي كه از يك منلع آبي ۱۷ محصول كشاورزي و دامپروي توليد مي نمايند اشاره كرده و گفت:

تنها راه تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه كشاورزي و توسعه آبزي پروري تسهيل مسير ورود بخش خصوصي به اين حوزه  ، اصلاح و روان سازي دستورالعملهاي تدويني و اجازه انجام چندين فعاليت در زمين كشاورزي به شرط رعايت ضوابط زيست محيطي بوده چرا كه اگر مسير ورود به اين بخش ناهموار و مشكل باشد نه تنها استقبالي توسط بخش خصوصي از فعاليتهاي كشاورزي و آبزي پروري صورت نمي گيرد بلكه فعالان فعلي نيز به نوعي براي ادامه راه با مشكل مواجه شده  نهايتاً فعاليت آنها متوقف ، واحدهاي توليدي تعطيل و افزايش واردات كه يكي از اهداف دشمنان در فضاي پسابرجام است اتفاق خواهد افتاد.

 

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1