تولید زعفران در شهرستان تفرش

تولید زعفران در شهرستان تفرش

بنا به گفته مهندس کریمی،مسئول تولیدات گیاهی مدیریت برداشت محصول زعفران از مزارع شهرستان در حال انجام است و پیش بینی می شود بیش از ۳۰ کیلو گرم زعفران به ارزش ۳ میلیارد ریال در سال جاری تولید و عرضه شود ، این مقدار زعفران در سطحی حدود ۸ هکتار مزرعه بارور تولید شده است . همچنین امسال با توزیع و کاشت۳ تن پیاز زعفران نزدیک به ۱.۵ هکتار  به سطوح زعفران شهرستان اضافه شده که از سال آینده گلدهی خواهند داشت .

مهندس کریمی افزود :میزان عملکرد محصول در واحد سطح در سال جاری به طور متوسط ۷۵/۳ کیلوگرم در هکتار می باشد  . این مقدار بستگی به شرایط آب و هوائی و نحوه رسیدگی به مزرعه داردکه هر ساله متغیر است . تولید کنندگان برای ارتقاء عملکرد این محصول باارزش در صورت نیاز از آموزش و راهنمائی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی بهره مند می گردند .ضمن آنکه این مدیریت هر ساله کلاسها و کارگاههایی آموزشی در نقاط مختلف شهرستان برای بهره برداران تشکیل داده است .

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1