جلسه کميته فني بذردر سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی برگزارشد

جلسه  کميته فني بذردر سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی برگزارشد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی: جلسه کميته فني بذر استان مرکزی با دستور کار بررسي توليد بذور گندم و جو در سال زراعي ۹۷ – ۹۶  و وضعيت توليد و توزيع بذور در سال جاري در محل سالن امام علي ( ع ) سازمان جهاد کشاورزي تشکيل گرديد .

مدير زراعت و دبير  جلسه کمیته فنی بذر اظهار داشتند : توليد قابل قبول ۷۵۰۰ تن بذر در سال جاري هنوز پاسخگوي نياز بذر استان نيست و تاکيد نمودند با انتخاب پيمان کاران علاقه مند و فعال تر در بخش توليد بذرخصوصاٌ گندم ديم ، توليد ساليانه به بيش از ۱۰۰۰۰ تن برسد .

مهندس متقي مسئول کنترل و گواهي بذر اضافه نمودند : رسيدن به اين سطح از توليد نيازمند فراهم نمودن  زير بنا هاي گسترده تر همچون انبار هاي فني ، حمايت مالي بيشتر از توليد کنندگان و جبران بخشي از هزينه هاي توليد براي پيمان کاران و نظارت بيشتر کارشناسان فني شرکت ها  مي باشد .

مهندس متقی گفت: مي بايست با ايجاد مزارع خاص در استان نسبت به توليد هسته هاي اوليه نظيربذور پرورشي ۲ و ۳ براي سا ير ارقام خصوصاٌ ارقام ديم وانجام آبياري تکميلي  اقدام گردد .

وی در ادامه ، جلسه وارد بحث اصلي و تعيين سهميه بذرگندم و جو در سال زراعي ۹۷ – ۹۶ گرديد .

رقم بک کراس روشن  : مقدار توليد بذر ناخا لص مادري ۱۳۵ تن مي باشد مقرر گرديد با تامين بذر مادري ، شرکت هفتاد قله نسبت به توليد ۱۰۰۰ تن بذر گواهي شده براي سال بعد اقدام نمايد و همچنين مقرر گرديد شرکت هفتاد قله مقدار ۵۰ تن بذر مادري به منظور توليد ۶۰۰ تن بذر گواهي شده در اختيار اتحاديه تعاون روستايي ساوه قرار دهد  .

بک کراس پرورشي ۳ : با توجه به توليد ۳.۵ تن بذر پرورشي ۳ و وجود ۲۰ تن بذر مادري موجود در انبار پتانسيل توليد ۹۰ تن بذر مادري جهت توليد سال ۹۷ فراهم مي گردد .

بذر گندم ديم سرداري : شرکت پاد بذر دو گوش مقدار ۱۷۵ تن بذر گندم ديم سرداري در طبقه مادري توليد نموده است .مقرر گرديد از اين مقدار ۱۵ تن بذر مادري جهت توليد بذر گواهي شده سال آتي در اختيار اتحاديه تعاون روستايي اراک قرار گيرد و مابقي بذر توسط شرکت پاد بذر براي توليد ۱۰۰۰ تن بذر گواهي شده سال آينده کاشته شود .

مقرر گرديد اتحاديه تعاون روستايي ساوه ۱۰۰۰ تن بذرسرداري گواهي شده براي سال آينده توليد نمايد و براي اين منظور مقدار ۳۸ تن بذر مادري در سال جاري توليد نموده است و مقرر گرديد مابقي بذر مادري مورد نياز از ساير استان ها تهيه گردد . مکاتبات لازم صورت گرفته و در دست پيگيري مي باشد .

توليد بذر مادري در طبقه سرداري توسط اتحاديه تعاون روستايي اراک ۱۸۰ تن مي باشد و براي توليد ۲۰۰۰ تن بذر گندم گواهي شده مورد نياز در سال آينده ، تامين ۶۰ تن بذر مادري از ساير استان ها در دست اقدام است .

بذر گندم پيشتاز : برنامه توليد گندم مادري براي سال جاري ۵۰ تن بوده که ۶۳ تن بذرتوسط اتحاديه ساوه توليد شده است با اين ترتيب مقدار ۵۰۰ تن بذر گواهي شده براي نياز مصرفي سال آينده فراهم مي گردد .

با توجه به توليد ۸ تن بذر گندم پيشتاز در طبقه پرورشي ۳ در سال جاري براي توليد بذر مادري سال آينده مشکلي وجود ندارد .

گندم رقم هما : متاسفانه توليد بذر مادري در سال جاري صفر است و براي توليد ۵۰۰ تن بذر گندم گواهي شده مورد نياز سال بعد به ۵۰ تا ۶۰ تن بذر مادري از ساير استان ها نياز مي باشد و مکاتبات لازم صورت گرفته است .

گندم ديم رقم اوحدي : به منظور توليد ۳۰۰ تن بذر گندم گواهي شده اوحدي مقدار ۴۰ تن بذر در طبقه مادري توسط اتحاديه اراک در سال جاري توليد شده است  و تهيه ۵ تن بذر در طبقه پرورشي ۳، جهت توليد بذر مادري مورد نياز سال بعد در دست اقدام مي باشد .

گندم رقم هشترودي : مقدار توليد بذر مادري اين رقم در استان صفر مي باشد و تهيه ۵ تن بذر پرورشي ۳ در دست اقدام مي باشد .

گندم رقم ميهن : مقدار ۵۰ تن بذر گندم ميهن در طبقه مادري در سال جاري توسط شرکت خدمات حمايتي توليد شده است لذا در توليد بذر گواهي شده مورد نياز براي سال بعد به ميزان ۸۰۰ تن ، مشکلي وجود ندارد .

مقرر گرديد به منظور تامين پايه هاي اوليه بذر ميهن به ازاء هر ۲ تن بذر مادري ۱ تن بذر پرورشي ۳ به مرکز تحقيقات معرفي نمايند .

گندم رقم اروم : با توجه به توليد ۱۰ تن بذر مادري اروم توليد ۱۵۰ تن بذر گواهي شده سال آينده بلا مانع است .

از طرفي ۲.۵ تن بذر پرورشي ۳ توليد شده است و نياز ۱۵ تن بذر مادري سال آينده تامين مي گردد .

گند م رقم حيدري  : توليد بذر مادري رقم حيدري ۱۵ تن مي باشد و به اين ترتيب در سال آينده ۲۰۰ تن بذر گواهي شده توليد خواهد شد و از طرفي توليد بذر پرورشي ۳ سال جاري مقدار ۱۰ تن مي باشد که توليد بذر مادري براي سال بعد بيش از ۱۲۰ تن خواهد بود و توصيه مي گردد اين رقم هر چه سريعتر به توليد انبوه براي جايگزيني رقم بک کراس برسد .

رقم c  - ۷۸ – ۱۴ : مقدار ۲۰ تن بذر مادري توليد شده اين رقم در سال جاري براي توليد ۲۰۰ تن بذر گواهي شده در سال بعد کافي مي باشد و مقرر گرديده ، توليد بذر مادري براي سال بعد متوقف و از سيکل توليد بذر استان خارج گردد .

بذر گندم الوند : توليد بذر مادري براي سال آينده متوقف شده و بايستي از سيکل توليد بذر استان خارج گردد .

بذر گندم پيشگام  : مقدار ۸.۵ تن بذر گندم پرورشي ۳ جهت توليد لذر مادري سال آينده در دستور کار قرار گرفته است .

جو بهمن : ۴۷ تن جو مادري بهمن در سال جاري توليد شده است و مقرر شد ۳۰ تن از اين بذر براي توليد  ۶۰۰ تن بذر گواهي شده در سال آينده توسط شرکت خدمات حمايتي کاشته شود و بقيه در انبار نگهداري شود .

با توجه به تامين بذرجو بهمن پرورشي ۲ در استان ، در سال آينده توليد ۸ تن بذر پرورشي ۳ امکان پذير مي باشد .

جو ماکويي : با توجه به اينکه مقدار ۵۰ تن بذر جو ماکويي مادري توسط شرکت هفتاد قله توليد شده است مقرر گرديد مقدار ۱۵ تن از اين طبقه بذري به شرکت خدمات حمايتي تحويل گردد و بدين ترتيب در سال ۹۷ توليد ۷۵۰ تن بذر گواهي شده ماکويي امکان پذير مي باشد .

همچنين با وجود ۳ تن بذر پرورشي ۳ در مر کز تحقيقات توليد ۴۰ تن بذر مادري توسط شرکت خدمات حمايتي امکان پذير خواهد بود .

بذرجو جلگه : در سال جاري مقدار ۹ تن بذر جلگه در طبقه پرورشي ۲ و ۳ توليد شده است و با وجود اين طبقه بذري امکان توليد ۱۰ تن بذر پرورشي ۳ و ۳۰ تن مادري و ۱۰۰ تن بذر گواهي شده در سال بعد در استان امکان پذير خواهد بود .

۱- در پایان مهندس خدرایی مدیر زراعت گفت:شرکت هاي توليد کننده بذر با هماهنگي مديريت زراعت نسبت به تهيه برخي از پايه هاي بذري که  کمبود آن در استان وجود دارد از ساير استان ها اقدام نمايند همچنین شرکت هاي توليد کننده بذر به منظور آموزش و آشنايي بيشتر توليد کنندگان ، ليست پيمان کاران خود را به اطلاع اداره کنترل و گواهي بذر استان برسانند .

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1