در سال 96 شش فقره قرارداد نقشه برداري براي 27 پلاك جهت رفع تداخل بسته شد.

در سال ۹۶ شش فقره قرارداد نقشه برداري براي ۲۷ پلاك جهت رفع تداخل بسته شد.

قانون رفع تداخلات : اجراي قوانين و مقررات موازي بر روي عرصه واحد از اراضي ملي ، دولتي و مستثنيات قانوني اشخاص كه منجر به صدور سند مالكيت شده يا نشده باشد شامل خالصجات ، مراحل سه گانه اصلاحات ارضي ، مقررات ملي شدن ، موات ،كشت موقت ، اراضي شهري ، مستحدثه و ساحلي كه منجر به تشخيص متفاوت نوع ماهيت آن عرصه گرديده است  .

مدیر امور اراضی استان مرکزی ضمن توضیحات در خصوص قانون رفع تداخل عنوان داشت : در سال ۹۴ سه پلاك در سطح ۶۷۱  هكتار رفع تداخل گرديده و مصوبات آن جهت انجام شيوه نامه مالي به شهرستان هاي تابعه ابلاغ گرديده است.

نریمانی در ادامه افزود : در سال ۹۵ پنج پلاك در سطح ۸۹۹ هكتار رفع تداخل گردید و این آمار از آغاز  سال ۹۶ تاکنون شش پلاك در سطح ۱۸۲۶ هكتار می باشد که برای ۲۷ پلاک دیگر نیز شش فقره قرارداد نقشه برداری بسته شده  كه در حال انجام ميباشد.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1