دوره آموزشی وكارگاه كشت نشائ چغندر قند در شهرستان اراك برگزارگردید.

دوره آموزشی وكارگاه كشت نشائ چغندر قند در شهرستان اراك برگزارگردید.

درتاريخ ۱۳/۸/۹۶يك دوره كلاس و كارگاه آموزشي كشت نشائ با حضور دكتر يوسف آبادي ازمركز تحقيقات كشور ومدير زراعت جهاد كشاورزي استان مركزي وجمعي از كشاورزان وكارشناسان در مزرعه و محل كشت واقع در اراضي اداره اوقاف برگزار گرديد.

به گزارش اداره ترويج جهاد كشاورزي شهرستان اراك،كلاس فوق كه با همكاري مدير زراعت استان مركزي وبه جهت ترويج كشت نشائ برگزارگرديده بود ، آقاي مهندس خدرائي در جمع حاضرين اعلام نمود هدف از كشت نشائ صرفه جوي درمصرف آب و با لابردن كارائي آب در مزارع اعلام نمود كه با توجه به كاهش منابع آبي در استان ، اجراي چنين روشهاي بسار ضروري بوده و نسبت به ترويج آن ميبايد اقدام نمود.وي افزود در سال جاري درسطح۲۰هكتار به روش فوق اجرا گرديده است كه ۳۰تا ۳۵ درصد در مصرف آب و همچنين كاهش هزينه هاي توليد و كم شدن دوره رشد بسيار موثر ميباشد.

در ادامه آقاي دكتر يوسف آبادي نسبت به ارائه نكات فني و مزاياي كشت فوق براي حاضرين مطالب كاربردي را ارائه نمودند وي از مزاياي كشت نشائ به كاهش مصرف آب،عدم هزييه هاي كارگري در مرحله وجين و تنك كردن،كاهش علفهاي هرز،كاهش مصرف آفت كشها،ايجاد تراكم مناسب و پوشش مناسب،كاهش دوره رشد محصول،مديريت تاريخ كاشت با توجه به اقليم هاي متفاوت،مديريت مراحل كاشت وهمچنين افزود در  روش كشت نشائ علفها هرز از قدرت رقابت چنداني در مقابل محصول چغندر قند برخوردار نميابشند .

در ادامه دكتر يوسف آبادي گفت با وجود فعاليتها ي انجام شده در كشت نشائ و نتايج تحقيقاتي در عرصه عمل و درسطح وسيع ،تا كنون نتايج چنداني بدست نيامده است كه نياز به همكاري  همه مسئولين در عرصه ترويج و انتقال آن به بهره برداران ميباشد.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1