هفت دستاورد پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی استان مرکزی با حضور استاندارو مهندس بابایی رونمایی شد.

1

 

هفت دستاورد پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی استان مرکزی روز جمعه با حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و جمعی از مسئولان رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی از هفت دستاورد پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی استان مرکزی روز جمعه با حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و جمعی از مسئولان رونمایی شد.این دستاوردها شامل لوبیا چیتی رقم صالح، لوبیا چیتی رقم غفار، لوبیا قرمز رقم یاقوت، کلزا رقم نیما، مشارکت در معرفی گندم دیم نان رقم سائین، مشارکت در معرفی گندم دیم نان رقم صدرا و معرفی کلن برتر صنوبر است.
در راستای انجام این تعداد طرح تحقیقاتی ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال اعتبار از محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور و منابع طبیعی هزینه شده است.
مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی در سال ۶۲ و مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سال ۷۲ به بهره برداری رسیده است که با ادغام وارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال ۷۹ با عنوان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سپس در سال ۹۴ با ادغام مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان ها این مرکز، با نام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فعالیت خود را آغاز کرد.
این مرکز دارای بخش های تخصصی پژوهشی مشتمل بر گیاه پزشکی، منابع طبیعی، آبخیزداری، زراعی و باغی، فنی و مهندسی است.
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی دارای هفت ایستگاه تحقیقاتی است که بستر مناسبی برای اجرای طرح های تحقیقاتی فراهم کرده است.
۲ ایستگاه از این ایستگاه ها به صورت ملی (پردیس تحقیقات و آموزش ملی لوبیای خمین و پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه) و پنج ایستگاه دیگر (ایستگاه منابع طبیعی مهندس یونسی خسبیجان، گیاهان دارویی علی آباد، علوم دامی فدک، آبخوانداری خشکرود و ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک) بصورت استانی فعالیت می کنند.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1